Santpoort-Noord

Santpoort is tenminste in de 12de eeuw ontstaan als een gehucht aan de westzijde van de kruizing tussen de eeuwenoude Heerenweg (nu Hoofdstraat) en Westlaan (Huis ten Bildtstraat). Bekend als pleisterplaats met verhoudingsgewijs veel herbergen.

Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw tot in de 19de eeuw zijn veel blekerijen ontstaan in het ontgonnen veengebied. De blekerijen zijn in de 19de eeuw verdwenen. Een deel van de gronden is ingericht tot de buitenplaats Spaarnberg, waar het huidige Burgemeester Rijkenspark ook deel van uitmaakte.

De lintbebouwing breidt zich in de tweede helft van de 19de eeuw uit. Blijft voornamelijk agrarisch. Vanaf 1905 een ontwikkeling tot forenzendorp. De kleinschaligheid van de bebouwing heeft zeer lang stand gehouden en is pas in de jaren negentig van deze eeuw doorbroken.

De 18e eeuwse korenmolen De Zandhaas heeft twee voorgangers gekend. Het molenrecht was aan de Heren van Brederode, die tevens ambachtsheren van het ambacht Velsen waren.