Velserbroek

Velserbroek is een 13de eeuwse polder met een van oudsher uniek waterhuishoudkundig systeem. Schatrijk aan archeologische waarden vanaf de periode laat neolithicum tot middeleeuwen. In de polder zelf van oudsher geen bebouwing; wel aan de noord west rand in de Hofgeest (samen met de Biezen het agrarisch hart van historisch Velsen).

De polder stond tot aan de aanleg van het Noordzeekanaal tussen 1865 en 1876 en de daarmee gepaard gaande drooglegging van het Wijkermeer per definitie in de wintermaanden onder water. De lage 13de eeuwse Velserdijk is nog wel aanwezig, maar is op diverse plaatsen verstoord. Ook de Slaperdijk is er samen met de Verdolven Landen nog, maar is aangetast en wordt verder bedreigd.

De polder wordt sinds 1985 bebouwd als nieuwe woonkern. Het agrarische karakter van de Hofgeesterweg is verloren gegaan door de combinatie met de nieuwbouw.